ABUYA

Minggu, 01 Mei 2016

TAWAKAL DALAM UJIAN

Manusa meunang bagja teh kudu ngalaman heula musibah. Dina nalika nandangan musibah, kudu loba ngucapkeun :
là ilàhha illa angta subhànaka innì kungtu minadzh dzhòlimìn“.
Teu aya deui Pangeran anging Salira Gusti, Maha Suci Gusti, saestuna jisim abdi kalebet ti golongan anu zalim
Sakumaha ngajeritna Nabi Yunus as nalika kenging musibah diteureuy ku lauk Nun, bari ngarumasakeun diri pinuh ku dosa,kucara nginget-nginget dosa anu tos dipilampah (wukuf zamani).
Dina praktekna, karumasaan teh ulah ngan sakadar dina tungtung letah, rumasa salah tapi teu daek ised tina salah,tetep cicing bae teu daek pindah tina salahna,eta teh munapek,zalim kana diri sorangan.
Anu sabenerna kudu diitung dina diri teh ngan wungkul dosa, lain kahadean,sabab kahadean mah geus jadi kawajiban anu kudu dilaksanakeun, sakumaha itung-itungan Nabi Adam as kana dirina:
robbanà dzholamnà angfusanà wa illam taghfir lanà wa tarhamnà lanakù nanna minal khòsirìn“.
Nun Gusti Pangeran Abdi,abdi teh tos zalim kana diri abdi,mun mah gusti teu ngahapunten ka abdi sareng teu karunya ka abdi,tangtu jisim abdi kagolong jalma anu rugi“.
Kalobaanana urang teu ngarasa dosa mun dina ibadah hate ngaler ngidul teu khusyu nyanghareup ka Pangeran, padahal eta teh dosa,jadi ulah bangga mun urang geus bisa ibadah teh,tapi kudu dirumasakeun dina nalika urang ngalaksanakeun ibadah teh acan bener. Tapi sanajan rumasa ibadah acan bener, ulah eureun ibadah,malah kudu tambah soson2 dina ngalaksanakeunana, seperti Kangjeng Nabi SAW dina nalika isro,tetep lempang lumampah ibadah ka Pangeran sanajan setan ngahalangan ti hareup jeung ti kenca katuhuna,tetep bae jalan teu eureun alatan halangan. Kulantaran kitu ulah eureun dina ibadah mun loba halangan,jeung ulah nurut kanu ngahalangan sarta ulah ngahajakeun neangan layan anu matak ngahalangan dina lumampah ibadah ka Pangeran.
Jadikeun peuting teh alat keur isro, lumampah ka Pangeran,sabab bisana urang lumampah ka Pangeran teh alatan kuayana jempling pikiran. Kulantaran kitu pikiran ulah dipake rungsing,sabab bisa ngahalangan kana ibadah. Pake pikiran teh ku ngalobakeun istighfar ku cara dzikir jeung khotaman.
Dawuhan Nabi SAW:
dzikrullòhhi hishnum minasy syaithòni wa baro-atum minan nifàqi“.
Dzikir teh benteng tina setan sarta alat keur ngabebaskeun diri tina sifat munapek
Jadi dzikir teh alat keur nyingkahan gogoda, ngan urangna we sok talangke,nganggap sepi kana dzikir,puguh keur aya gawe dzikir teh ngan tarik 3,cacak keur nyalse ge teu ieuh dilakonan deui,ngeunah bae teu asa boga dosa.
Dawuhan Nabi SAW:
mang qòla là ilàhha illallòhhu wa madda hhà bit ta’zhìmi hhudimat lahhù arba’atun àlàfi dzambim minal kabà-iri“.
Saha jalma anu ngucapkeun la ilaha illalloh bari dipanjangkeun kalawan ngagungkeun Allah mangka dilebur ku sababiyahna eta kalimah 4 rebu dosa gede“.
Ku ngucapkeun sakali eta teh bari ngeusi, lebur 4 rebu dosa gede,komo mun berkali-kali dihampura dosa dirina, kulawargana jeung tatanggana.
Kulantaran kitu ulah saruana lamun tatanggana nyalahkeun,ulah milu nyalahkeun.Mun aya nu moyok,ulah milu moyok,kapan geus sidqoh mere pangampura Allah ka maranehna ku ngucapkeun la ilaha illallah.
Jadi mun datang musibah lobakeun maca istighfarna Kangjeng Nabi Yunus as tea bari rumasa dosa kucara wukuf zamani, sarta mun datang nikmat geuwat syukuran,supaya mingkin ditambah-tambah eta nikmat nyaeta ku dzikir la ilaha illallah anu ngeusi.
Anu dimaksud ngeusi teh nyaeta dina hate teu aya anu lian,anging inget dzikir khofi anu teu kaselang ku inget anu liana.

Dina narik dzikir, mun sorana ngentrung siga lodong nu kosong, mangka jelas dzikirna kosong. Tapi mun ngabep-bep siga lodong nu ngeusi,mangka jelas dzikirna ngeusi. Dzikir teh ulah sakadaek asal dzikir,tapi kudu ditingkatkeun nepi kana khusyu,tegesna ngeusi.
Di mana keur berjamaah,sorana kudu rempeg,ampeg,ulah patarik-tarik, patonjol-tonjol melaan najongan sora batur. Matak ngagokan eta teh. Heug sing sarua,sanada, saimbang,beuki lila ancadna beuki gancang bari tetep nu diarah teh jero ingetan kana dzikir khofi nu aya dina hate,tembuskeun dzikir teh tina ucap kana ati, tina ati kana rasa,tina rasa kana mesra,tina mesra kana cinta,tina cinta kana sadrah pasrah sumerah diri ka Pangeran.
Mangka mun dzikirna seperti kitu,di luar sorana ngabep-bep,agem, di jero dzikir khofi ngeusi dina hate,syetan nu di luar nu teterejel hayang asup,sarta nafsu nu dijero totorojol hayang kaluar,tangtu kahalangan ku dzikir ti luar jeung ti jero, anu hasilna dzikirna jadi benteng jeung ngalebur tina munapek,matak ulah siga bebegig nu aya di sawah mun dzikir teh, dipake nyatu jeung modol ku manuk.
Dicutat tina Tausiyah Pangersa Abah dina manaqib Suryalaya 4 Juli 1990 M/11 Rayagung 1410 H.Waksiat:
Harta Karun COIN EMAS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar